Nieuws Stadserven


Landelijke interesse voor pachtontwikkeling Kampereiland
Het wordt steeds duidelijker dat er op het Kampereiland, het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland, iets bijzonders aan de hand is. Het terugdraaien van de pachtprijs naar 100 procent van de regionorm, gevolg door een eventuele transitie naar een systeem van erfpacht en reguliere pacht, schept aandacht. De ontwikkelingen op het Kampereiland worden in den lande dan ook met belangstelling gevolgd. Beleidsbepalers en professionals op het gebied van pachtzaken tonen interesse. Tijdens de presentatie was onder andere professor Willem Bruil van het Instituut van Agrarisch Recht Wageningen een van de toehoorders. Hij heeft in 2014 in opdracht van de Minister van LNV de pachtregelgeving geëvalueerd.
51KampereilandLF
 
Vervolgproces
De Pachtersraad, het formeel statutaire orgaan dat de Stadserven gevraagd en ongevraagd van advies dient, is gevraagd te reflecteren op de visie. Volgens de pachtersraad moet op een aantal belangrijke punten nogRon Methorst.klein nader onderzoek worden gedaan. De raad adviseert de Stadserven daarom de tijd te nemen voor nadere analyses alvorens tot definitieve vaststelling te komen.
Lees meer...
 
Pachtersraad: Vervolgonderzoek is nodig
Na het verschijnen van het Aeres-onderzoek over het pachtprijsbeleid is in enkele maanden tijd de beleidsvisie Kampereiland tot stand gekomen. De Pachtersraad en de Pachtersbond zijn daarbij betrokken en lieten daar tussentijds hun licht over schijnen. De pachters blijven kritisch, begrijpelijk, want ze willen graag voldoende zekerheden voor een geslaagde transitie. Hoe pakt het nieuwe beleid straks uit voor de pachter? En wat betekent het voor het inkomen van de pachters?
Lees meer...
 
Politiek Kampen positief kritsch
"De beleidsvisie vertelt een goed en degelijk verhaal", aldus Johan Witteveen van de ChristenUnie. "Laten we voorzichtig zijn met nog meer onderzoek te doen. Op een zeker moment moet het genoeg zijn." Witteveen kreeg bijval van zijn VVD-collega Beent Keulen: "de bal ligt bij de ondernemer."

Namens de SGP wees Wim van der Linden op het belang van draagvlak voor de maatregelen bij de pachters. Ook vond hij het belangrijk dat de introductie van erfpacht niet alleen de belangen van vermogensopbouw bij pachters zou dienen, maar ook de belangen van de gemeente Kampen. Daar zou het afsluitende onderzoek dus ook inzicht in kunnen bieden.

raadzaal.klein
 
Review Cees Veerman
veerman"De Stadserven is genereus en oprecht ambitieus"

Om ‘op zeker te gaan’ heeft de gemeente Kampen voormalig landbouwminister Cees Veerman gevraagd een review te schrijven op de beleidsvisie. Daar was hij graag toe bereid. Veerman, die naast zijn consultancy nog steeds ‘boert’, toont zich opvallend enthousiast over het werk wat tot nu toe is verzet.

In zijn review stelt Veerman, dat de Stadserven grote betrokkenheid laat zien met de inrichting van het gebied en degenen die daar hun bedrijven uitoefenen. Hij stelt vast dat de visie is ‘doordesemd met de oprechte ambitie om redelijk en billijk recht te doen aan alle belangen die bij de vraag naar de toekomst van dit gebied aan de orde zijn’. Tevens onderstreept hij de noodzakelijkheid van verandering. "Het aannemen van de bestaande situatie van reguliere pacht, waarbij een andere pachtprijssystematiek gehanteerd zou worden, is geen realistisch uitgangspunt van bedrijfsontwikkeling voor nieuwe generaties."
Lees meer...
 
Stabiele canon met behoud van verworvenheden
Roelof Balk.kleinRoelof Balk over invoering erfpacht:

De beleidsvisie laat duidelijk zien dat structuurversterking noodzakelijk is. Daarvoor is erfpacht een belangrijk instrument. In de beleidsvisie is geborgd dat de pachters bij de overdracht van reguliere pacht naar erfpacht hun huidige zekerheden behouden. Roelof Balk, auteur van de beleidsvisie licht het toe.

"Er is nadrukkelijk gekozen om de conversie van reguliere pacht naar erfpacht niet af te dwingen, maar op vrijwillige basis te laten geschieden. Iedere pachter kan zelf kiezen. Het hoeft dus niet en het hoeft ook niet nu. Maar het is wel interessant voor de pachter."

Lees meer...
 
Beleidsvisie Kampereiland gepresenteerd
De beleidsvisie Kampereiland is op 7 februari gepresenteerd aan de politiek. Dat gebeurde door beleidsadviseur Roelof Balk in een goedgevulde raadzaal te Kampen.

IMG 6472.klein
De raadsleden en de vele op de publiekstribune aanwezige pachters werden vakkundig langs de hoofdlijnen van het nieuw te vormen Stadservenbeleid geloodst. Doelstelling daarvan is te voorkomen dat de melkveehouders op Kampereiland verder achterop raken bij hun collega’s elders in Nederland. Een stagnerende grondmobiliteit en pachtafhankelijkheid liggen daaraan ten grondslag. Dit bleek eerder uit onderzoek onder leiding van Ron Methorst van Aeres Hogeschool. Met een nieuw structuurbeleid, modern pachtbeleid en het faciliteren van bedrijfsontwikkeling, wil de Stadserven een proces van agrarische structuurversterking in gang zetten.

Lees meer...
 
Nieuws Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta
Het bestuur van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + deelt hierbij hun jaaroverzicht 2017.
 
Aanbod Studiegroepen
De gebiedscoöperatie IJsseldelta informeert u over drie verschillende opties voor studiegroepen deelname. 

Voor meer informatie klik hier 
Beleidsvisie 2018 - 2028
De afgelopen periode is in samenspraak met aandeelhouder, RvC, Pachtersraad en de Stadserven geschreven aan de Beleidsvisie 2018 - 2028. 


Voor het persbericht klik hier: persbericht 23 januari 2018
Voor de brochure klik hier: Beleidsvisie 2018-2028
Voor het advies van de pachtersraad klik hier
Voor de brief van de RvC aan de aandeelhouder Klik hier
Voor de review van de heer Veerman aan het College van B&W klik hier
 
Aeres-onderzoek: pachtafhankelijke bedrijven in het nadeel
De pachtnormensystematiek heeft door de dalende rente en de stijgende pacht in de afgelopen jaren een negatieve uitwerking gehad voor sterk pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland. Ten opzichte van het noordelijke weidegebied ontwikkelden de pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland zich de laatste jaren minder hard en zijn ze gemiddeld genomen kleiner in omvang. Dit blijkt uit onderzoek door Aeres Hogeschool Dronten, aangevuld met expertise van Wageningen Economic Research, naar de positie van de melkveehouderij op het Kampereiland.

Het rapport, dat onder leiding van Ron Methorst tot stand is gekomen, is door de Stadserven aangeboden aan de gemeente Kampen. Voor de Stadserven zijn de uitkomsten van het onderzoek aanleiding om de pachtprijs terug te willen brengen naar de regionorm en de pachtafhankelijkheid van de bedrijven op het Kampereiland te verminderen. Deze pachtafhankelijkheid is onderdeel van een beleidsvisie die, in overleg met de pachters die hierover kunnen meedenken, wordt geschreven. 

IMG 6435
Lees meer...
 
Seveningen neemt afscheid van populieren
Decennialang hebben ze het beeld bepaald van Seveningen, een prachtig boomrijk stukje Kampereiland. Maar nu is uiteindelijk de tijd gekomen dat de talrijke populieren langs de Seveningseweg de geschiedenisboeken in gaan. Sinds jaren markeren ze de menweide van de Kroonmenners. De bomen zijn u echter te oud geworden en vormen een gevaar voor de dijk. 

Begin 2018 zullen de bomen worden gekapt en verwijderd. Het gaat om pakweg 50 populieren. In overleg met het Waterschap Drents Overijsselse Delte wordt momenteel gekeken waar de bomen herplant zullen worden. 

IMG 6364
 
Impressie van onze nieuwe look
omslag publieks 2016
In de vorige nieuwsbrief maakten we al gewag van het feit dat de Stadserven een nieuwe look krijgt. Boerenbedrijven zijn steeds de economische dragers van het Kampereiland geweest. Daarom bepalen de boeren de komende jaren het beeld van de Stadserven. Fotograaf Gijs Versteeg maakte op diverse boerenerven tal van prachtige opnames. Die zijn inmiddels terug te vinden in het jaarverslag 2016. Intussen wordt achter de  schermen drukt gewerkt aan een nieuwe website. 

Benieuwd naar het resultaat? Klik op de lees meer toets ... voor een impressie van de deelnemende pachters.
De Stadserven dankt hen voor hun deelname.
Lees meer...
 
De pacht hoort op Kampereiland
De melkprijs trok het afgelopen jaar weer aan en dat was een opluchting  voor onze pachters. Of het nieuwe Kabinet, met weer een minister van landbouw, ook goed nieuws brengt, daarover oordeelt ieder anders. Wat voor alle pachters gold is dat 2017 talloze vraagtekens telde. In Brussel en Den Haag was er onzekerheid over de derogatie en de fosfaatwetgeving. Hierdoor moest  het proces kavelruil Kampereiland even pas op de plaats maken. In Kampen keek iedereen intussen reikhalzend uit naar het pachtprijsonderzoek. Zou de pachtprijs dalen of toch niet? In de historische ambiance van de museumboerderij Erf29 kijken Stadserven directeur Michiel de Koe en rentmeester Mireille Blokhuis terug op een bijzonder jaar.
8Z6A9925 Kampereiland interview foto 1-1Lees meer...
 
27 november 'open huis' Groene Loper IJsseldelta
gebiedscooperatie
Op maandagavond 27 november houdt de Groene Loper IJsseldelta een 'open huis' in ontmoetingscentrum Het Anker in Westenholte, Zwolle. 

Groene initiatieven uit de IJsseldelta die het afgelopen jaar hebben meegedaan aan de Groene Loper IJsselta presenteren hun initiatief en ervaringen tijdens een postermarkt waar iedereen vrij rond kan lopen en met elkaar in gesprek kan gaan. 

De Groene Loper is een project van de Provincie Overijssel en wordt uitgevoerd door de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Het doel van het project is om mensen meer te betrekken bij groen, landschap en biodiversiteit. De initiatiefnemers die hun projecten tijdens het open huis presenteren, hebben budget gekregen om een project in hun buurt uit te voeren. Dit heeft geleid tot uiteenlopende projecten in de hele regio, zoals de aanleg van natuurspeeltuinen, het planten van bomen en bloemen en het plaatsen van informatieborden over landschap en omgeving. 
Lees meer...
 
Onderzoeksrapport en Jaarverslag 2016 de Stadserven
Onderstaand de link naar het onderzoeksrapport en het jaarverslag 2016 van de Stadserven:

Onderzoeksrapport
Jaarverslag 2016 de Stadserven
 
Pachtprijsonderzoek Kampereiland
PERSBERICHT
Kampen, 2 november 2017

De Stadserven wil pachtprijs Kampereiland terugbrengen naar regionorm
Aeres-onderzoek: pachtafhankelijke melkveebedrijven in het nadeel

De pachtnormensystematiek heeft door de dalende rente en de stijgende pacht in de afgelopen jaren een negatieve uitwerking gehad voor sterk pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland. Ten opzichte van het noordelijke weidegebied ontwikkelden de pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland zich de laatste jaren minder hard en zijn ze gemiddeld genomen kleiner in omvang. Dit blijkt uit onderzoek door Aeres Hogeschool Dronten, aangevuld met expertise van Wageningen Economic Research, naar de positie van de melkveehouderij op het Kampereiland. Het rapport, dat onder leiding van Ron Methorst tot stand is gekomen, is vandaag door de Stadserven aangeboden aan de gemeente Kampen. Voor de Stadserven zijn de uitkomsten van het onderzoek aanleiding om de pachtprijs terug te willen brengen naar de regionorm en de pachtafhankelijkheid van de bedrijven op het Kampereiland te verminderen. Deze pachtafhankelijkheid is onderdeel van een beleidsvisie die wordt geschreven. De pachters worden uitgenodigd hierover mee te denken.

In opdracht van de Stadserven is onderzocht in hoeverre de wettelijke pachtprijssystematiek aansluit bij de situatie van de sterk pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland. De agrarische structuur, de bedrijfsstructuur en de bedrijfseconomische resultaten van bedrijven op het Kampereiland zijn vergeleken met het noordelijke weidegebied, het oostelijk veehouderijgebied en pachtafhankelijke melkveebedrijven in Nederland. Kampereiland valt onder de pachtprijsregio noordelijk weidegebied.
Het onderzoek maakt duidelijk dat bij de melkveebedrijven op Kampereiland het verschil in Vergoeding voor Arbeid en Eigen Vermogen op bedrijfsniveau met name wordt veroorzaakt door een kleinere bedrijfsomvang en dat pachtafhankelijkheid hierin een belangrijke rol speelt. Hoewel de technische bedrijfsresultaten van de bedrijven op Kampereiland vergelijkbaar zijn, heeft dit voor de bedrijven op Kampereiland over de afgelopen jaren een cumulatief negatief effect gehad op de ruimte voor bedrijfsontwikkeling. De liquiditeitspositie stond bij de lage melkprijs in 2016 sterk onder druk. De uitgevoerde trendanalyse van een dalende rente in combinatie met een verhoging van de pachtprijs laat dit effect op het bedrijfsinkomen ook zien. Waar niet pachtafhankelijke bedrijven in het noordelijk weidegebied juist voordeel van € 5.000 hebben gehad van de dalende rente betekent de pachtprijsverhoging voor het Kampereiland een inkomensverlaging met ruim € 10.000. Deze situatie geldt zowel voor sterk pachtafhankelijke bedrijven binnen als buiten het Kampereiland.

Lees meer...
 
Nieuwsbrief
 

Oogstdag Kampereiland 2017

De traditionele Oogstdag 2017 was weer als vanouds gezellig. De prachtigste oude voer- en werktuigen waren weer te zien op zaterdag 19 augustus. Jong en oud kon genieten van oude ambachten, verrukkelijke pannenkoeken en boerenijs. Een belangrijke waarde van de jaarlijkse oogstdag is dat iedereen elkaar weer even in alle rust kan weerzien en spreken. Namens de als sponsor optredende Stadserven heeft directeur Michiel de Koe acte de présènce gegeven.


oogstdag2017
 
lijn 
 

De Stadserven krijgt een nieuwe look

Lange tijd hebben de prachtige luchtfoto's van fotograaf Freddy Schinkel de communicatie-uitingen van de Stadserven bepaalt. Binnenkort wordt dit bekende 'corporate image' van de Stadserven vervangen door een nieuwe reeks fotografie. Fotograaf Gijs Versteeg fotografeert een vijftal boeren in actie. Hoe dat eraan toeging ziet u in deze 'making off'.

Lees onder de video verder

fotosessiestadserven2017

De afgelopen jaren is de publieke bekendheid van het gebied als parel van de IJsseldelta flink gegroeid. De Stadserven vindt het nu belangrijk het belang te tonen van die talrijke boerenbedrijven, die door de historie heen steeds de economische dragers van het gebied zijn geweest.  Daarom bepalen de boeren de komende jaren het beeld van het Kampereiland. Met trots brengt de Stadserven hun diversiteit, passie en gedrevenheid voortaan steeds in beeld in alle externe communicatie van de Stadserven.

media-20170908

 
 
Pachtprijsonderzoek Kampereiland
De raad van Commissarissen van de Stadserven gaf eind april akkoord op uitvoering van het pachtprijsonderzoek Kampereiland. Ron Methorst (Aeres Hogeschool Dronten) neemt die taak op zich, samen met het Wageningen Economic Research – Landbouweconomisch Instituut. De afgelopen maanden is samen met experts en pachters in het gebied een gedegen en gedragen onderzoeksplan geformuleerd.

pachtprijsprotest
Lees meer...
 
Start vrijwillige kavelruil Kampereiland staat gepland voor komende winter
Er is voldoende ruimte om een volgende stap te zetten in de voorbereiding van de vrijwillige kavelruil op Kampereiland. Dat is de voorlopige conclusie van de diverse bij de kavelruil betrokken partijen. Met ondersteuning van Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) is de animo hiervoor geïnventariseerd onder agrarische ondernemers in het gebied. Het resultaat daarvan is bemoedigend. Een voorzichtige schatting gaat er van uit dat ruim honderd hectare grond kan worden ingebracht en toegedeeld in deze vrijwillige kavelruil. Daarbij zijn zo’n 25 boeren betrokken.
06GanzendiepLF


Lees meer...
 
Uitnodiging informatie-avond pacht 3 juli
SGP

www.kampen.sgp.nl

info: W.A. van der Linde
mobiel: 06-45552002


Informatieavond - verantwoorde pacht


Locatie: Ontmoetingscentrum Ons Erf, Kampereiland.
Datum: maandag 3 juli 2017
Tijd: 19.30 uur
Lees meer...
 
Nieuwe voorzitter voor de Pachtersbond
Luck Duitman volgde onlangs Kor van Dijk op als voorzitter van de Pachtersbond Kampereiland. Ze blikken terug en vooruit als het gaat om boeren op het Kampereiland, gebiedsontwikkeling en de relatie met de Stadserven als verpachter.

 
Steuntje in de rug voor palingstand Kampereiland

Ook dit jaar steunt de Stadserven de palingstand op het Kampereiland met een bijdrage in het uitzetten van jonge aal. Net als de gemeentem Kampen en Zwartewaterland sponsorde de Stadserven de aanschaf van de kleine palinkjes door de Peurdersvereniging K.IJ.G. (Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden). Dankzij de stichting Dupan kon het aantal visjes worden verdubbeld. Vanuit een wankel bootje mocht ook onze rentmeester Mireille Blokhuis de zeldzame vissen in het vrije water van het Ganzendiep uitzetten. Nu kunnen deze op weg voor een lange tocht naar de Sargassozee, alwaar ze kunnen paaien.
 
Groene Loper IJsseldelta Thema-avond: biodiversiteit


thumb 8 mei 2017Wat hebben de diversiteit van het landschap en het leven van dieren met elkaar te maken? Ontdek het tijdens de speciale thema-avond van de Groene Loper IJsseldelta, op 8 mei 2017! De otter - naast de grutto één van de twee iconen van de IJsseldelta - en de bij zullen worden belicht.

Programma:

19.30 - 20.00 uur - Inloop met koffie
20.00 - 20.10 uur - Welkom
20.10 - 20.50 uur - De otter in de IJsseldelta 
20.50 - 21.00 uur - Pauze
21.00 - 21.45 uur - Bijen in en buiten de kas
21.45 uur            - Afsluiten, ontmoeten en napraten

Locatie:
Aardbeienkwekerij Kalter, Tuindersweg 2-1, IJsselmuiden

Van harte welkom! 
 
Fosfaatreductieplan en opkoopregeling
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 3 februari 2017 overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderijsector. Onderdeel van dit plan is een opkoopregeling om de melkveestapel te reduceren. De premie per melkkoe voor de eerste openstelling is vastgesteld op € 1.200, naast een vergoeding voor de in te leveren fosfaatrechten. De openstelling geschiedt in meerdere tranches en de eerste openstelling is van 20 februari tot en met 3 maart 2017. De regeling is degressief, wat betekent dat de volgende tranches een lagere premie opleveren. De subsidieregeling zal een dezer dagen worden gepubliceerd en door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden uitgevoerd.
Lees meer...
 
De Groene Loper
Via deze weg een herinnering aan de 1e termijn voor de Groene Loper IJsseldelta.

Tot 1 februari 2017 kunt u uw aanvraag bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta indienen.

Zie voor meer informatie bijgevoegde brochure en het aanvraagformulier.
 
Felicitaties voor kersverse promovendus
De Stadserven feliciteert Ron Methorst van harte met zijn promotie aan de Wageningen Universiteit. Op 18 november jongstleden verdedigde hij zijn proefschrift op het gebied van rurale sociologie en Ron Methorst 44ondernemerschap, getiteld: ‘Mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling door de ogen van melkveehouders’. Methorst, docent ‘landbouw en zijn omgeving’ aan de Aeres Hogeschool te Dronten, concentreerde zich in zijn onderzoek specifiek op de melkveehouders van het Kampereiland.
Lees meer...
 
Duidelijkheid over dijken gewenst
De afgelopen jaren heeft het Waterschap veel voorbereidend werk verricht om de waterveiligheid van de Kampereilanden te vergroten. De keringen zouden moeten worden aangepast en verzwaard, teneinde het dijkenoverstromingsrisico te verlagen naar een overstromingskans van 1 op 500. De kosten van het project blijken echter duurder uit te vallen, waardoor het waterschap zich beraad over de voortgang ervan. De Stadserven dringt aan op een spoedige oplossing, niet alleen vanuit het perspectief van waterveiligheid, maar ook om recht te doen aan gemaakte afspraken en belangen van bewoners en ondernemers in het gebied.

Lees meer...
 
Volop vraag en aanbod voor kavelruil
In de afgelopen zes maanden is met circa 45 pachters gesproken over de ‘verkenning vrijwillige kavelruil’. Logischerwijs ging het gesprek vaak over veel meer dan dat, namelijk over de toekomst van het bedrijf. Een eventuele kavelruil, verplaatsing of het stopzetten van het bedrijf maakt daar onderdeel van uit. Op voorhand hadden we niet durven inschatten dat zoveel pachters een gesprek aanvroegen. We beschouwen dat als een positief signaal. Het geeft aan dat er beweging is en dat pachters actief bezig zijn met hun toekomst.

De wensen die op tafel gekomen zijn, zijn divers. Het gaat om meerdere bedrijven die willen stoppen. Het overgrote deel betreft bedrijven die willen groeien of bedrijven die open staan voor een samenwerking. Ook zijn er bedrijven bereid om te verhuizen naar een andere plek op Kampereiland of daarbuiten om zo hun toekomstplannen op een ander erf te kunnen verwezenlijken. De vraag of er zowel vraag als aanbod is, kan op dit moment met ‘ja’ worden beantwoord. Uiteraard biedt dat nog geen garanties voor een succesvolle kavelruil, maar de eerste voortekenen zijn daarmee positief. 
Lees meer...
 
Klompenpad langs singels Nesweg - Seveningen
wandelpad

De wintermaanden van 2017 worden benut voor het plegen van onderhoud aan singels langs de weilanden in het gebied tussen de Nesweg en Seveningen. Dat moment wordt gelijk aangegrepen om een lommerrijk klompenpad te maaien. Vanaf het fietspad aan het einde van de Seveningseweg kunnen wandelaars straks een prachtige doorsteek maken richting Nesweg en Frieseweg.
Lees meer...
 
Gespreide inning van de pacht geeft boeren lucht
koeien bij eilandbrugDoor de zeer lage melkprijs, die beneden de kostprijs uitkwam, hadden melkveehouders het zwaar het afgelopen jaar.  Ook veel pachters van de Stadserven zijn in een moeilijke liquiditeitspositie terecht gekomen. De wettelijke pachtprijsverhoging van 22%, op basis van het Pachtprijzenbesluit 2016, komt voor hen weliswaar niet onaangekondigd, maar wel op een slecht moment. De Stadserven heeft daarom besloten hen tegemoet te komen.

Een tijdelijk gespreide inning van de pacht moet de boeren meer lucht geven. Het komt erop neer dat de pachters in 2017 een lager bedrag gaan betalen dan verwacht op basis van het pachtprijzenbesluit. De prijsstijging zal vervolgens verrekend worden met de pachtprijsbesluiten van 2017 en 2018. Die vallen naar verwachting lager uit dan die van 2016. Zo worden grote fluctuaties uit de pachtnota’s verevend en agrariërs krijgen meer ruimte en zekerheid voor ondernemerschap.

Lees meer...
 
Gebiedscoöperatie organiseert demodag
Doe mee met de demodag van de Gebiedscoöperatie IJsselta op 15 september. Klik op deze link voor meer informatie.
 
Felicitatie ANV Camperland
De Agrarische Natuurvereniging Camperland bestaat dit jaar 10 jaar! Stadservendirecteur De Koe feliciteerde de ANV op vrijdag 10 juni hiermee tijdens een gezellige lustrumviering in ’t Trefpunt in Mastenbroek. 

Het landbouw- en natuurbeheer van de ANV richt zich vooral op weidevogels, ganzen en groen-blauwe diensten. Voorbeelden van die diensten zijn het beheer van elementen in het weidse landschap, zoals houtwallen en solitaire knotwilgen, alsmede initiatieven gericht op het vasthouden van water op percelen, kolken, sloten en watergangen.

De ANV is vaak een schakel tussen beleidsmakers en grondbeheerders en kent inmiddels zo’n 160 leden. In het werkgebied van de ANV Camperland doen zo’n 80 boeren mee aan de regeling Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer. In beheerscontracten staan afspraken over later maaien en nestbescherming. Veel vrijwilligers zijn betrokken bij het beschermen van nesten.

ANV Camperland
 
Pieperpont verbetert fietsverbinding Genemuiden-Ramspol
Opening pieperpont
Vier jaar duurde het voordat de Dorpsraad Kamperzeedijk het allemaal voor elkaar had, maar nu komt het er toch echt van. Een fietserspont verbindt de Pieperpolder en de Mandjeswaard. Dat maakt een recreatief fietstochtje tussen Genemuiden en de Ramspol extra aangenaam.

Tijdens de IJsseldeltadag op 28 mei werd de komst van het nieuwe pontje feestelijk luister bijgezet. De drijvende aanlegsteiger was weliswaar nog niet aangelegd en ook de ketting met het aandrijfmechanisme ontbrak, maar dat mocht de pret niet drukken. Voor de gelegenheid had de aannemer immers het pontje al aangemeerd en iedereen die een bijdrage had geleverd was genodigd om een glas ‘Geutenat’ te heffen. En zo kon mevrouw Kloosterman-Knol als prijsvraagwinnares de nieuwe, toepasselijke naam van het pontje onthullen: Pieperpont!
Lees meer...
 
Veiligheid wegen en bermen
IMG 0845Het is druk op het Kampereiland in de zomermaanden. Veel mensen komen per fiets of met de auto van het landschap genieten. Dat heeft consequenties voor de verkeersveiligheid. Landbouwverkeer moet de smalle, vaak slingerende wegen delen met andere weggebruikers. Rustig rijden en elkaar de ruimte geven is dus een vereiste. Daarnaast is het belangrijk dat pachters de bermen tijdig maaien. Zo blijven de kruisingen overzichtelijk en veilig.

Pachters op het Kampereiland hebben de plicht om de bermen rond hun percelen regelmatig te maaien. Dat is niet voor niets. Vrachtwagenchauffeurs kijken meestal over de bermen heen, maar fietsers en automobilisten hebben alleen goed overzicht als het gras is in de bermen niet te hoog staat. Hou de kruisingen dus overzichtelijk en maai uw bermen op tijd.

 
Pachtregels: niet-melders riskeren pachtontzegging
Regelmatig merken wij dat pachters samenwerkingsverbanden aangaan of grond onderverpachten. Soms groeit een bijbaan uit tot hoofdactiviteit. Op zichzelf positief, maar zorg wel dat u in dit soort gevallen de wettelijke pachtregels niet overtreedt. Anders riskeert u, bedoeld of onbedoeld, pachtontzegging.

Wilt u weten of en hoe u binnen de regels blijft? Maak dan tenminste melding van uw situatie. Met de meeste pachters komt de Stadserven er in goed overleg meestal wel uit. Vaak kan de Stadserven ook kijken of u geholpen kunt worden bij de realisatie van uw plannen.
Lees meer...
 
Gebiedscoöperatie IJsseldelta rolt groene loper uit
logoGroene lopeer IJsseldelta klein
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta start vanaf september 2016 met ‘Groene Loper IJsseldelta’. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn.

De Groene Loper IJsseldelta is een sociaal instrument gericht op bewustwording,  participatie en creatieve initiatieven. Het is geïnspireerd op eerdere ‘Groene Loperprojecten’ in de Vechtdelta, Zwolle, Almelo en Deventer’. Zo zijn in Zwolle diverse kleinschalige initiatieven tot stand gekomen, waaronder een speelhuisje van wilgentenen bij een school in Stadshagen, een insectenhotel en een ingezaaide berm met bloemenlint.
Lees meer...
 
De Koe opent kaaskelder Erf 1

5T8A6059 Erf1kaas.kleinNaast biologische zuivel werpt Erf-1 zich nu ook op de productie van rauwmelkse boerenkaas: Kamper Terp Kaas! Het wordt een zogeheten ‘gegarandeerde traditionele specialiteit’, hetgeen wil zeggen dat de kaas op de boerderij wordt gemaakt, van eigen melk die niet is gethermiseerd of gepasteuriseerd. Met het opleggen van de eerste kaas, opende Stadservendirecteur Michiel de Koe op 2 juli de kaaskelder onder de eeuwenoude terpboerderij.

Lees meer...
 
Stadserven lid gebiedscoöperatie IJsseldelta
oprichting gebiedscooperatie IJsseldelta.klein
De gebiedscoöperatie IJsseldelta is in 2015 opgericht als opvolger van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Sector- en belangenorganisaties in de regio, zoals LTO, Pachtersbond Kampereiland en ANV Camperland hebben zich bij de gebiedscoöperatie aangesloten. Onlangs werd ook de Stadserven lid. "Als eigenaar en beheerder van de gronden op het Kampereiland willen we onze verantwoordelijk nemen namens het hele gebied," verklaart directeur Michiel de Koe.
Lees meer...
 
Proces kavelruil wordt in gang gezet
Vertrouwenspersoon voor pachters aangesteld

Proces kavelruil Kampereiland in gang gezet

Op het Kampereiland gaat een proces van vrijwillige kavelruil van start. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ingeschakeld om de kavelruil tot een succes te maken. De aftrap werd deze week verricht tijdens eens drukbezochte vergadering van de pachtersbond Kampereiland. Nu zijn de pachters van de Stadserven aan zet. Aangezien meer dan de helft van het aantal erven was vertegenwoordigd, lijkt de animo voor het initiatief groot. Voor pachters die willen weten of kavelruil voor hen uitkomst kan bieden is een onafhankelijk vertrouwenspersoon ingeschakeld.

Lees hier het volledige persbericht
 
Gratis hulp Oversticht bij schetsen erfinrichting
Erfhouders op het Kampereiland die willen slopen, nieuw bouwen of beplanting willen aanpassen, kunnen zich bij het Oversticht melden voor een gratis erfadvies. Ervenconsulent Nij Bijvank van Herel bespreekt met hen de plannen en maakt op basis daarvan een schets. Daarbij betrekt ze tevens de leidraad ‘Streekeigen huis en erf Kampereiland’ welke is te downloaden via www.oversticht.nl.

Van Herel bespreekt de ideeën steeds met de gemeente en de Stadserven. Ook stemt zij af met welstand/monumenten, zodat procedures soepel kunnen worden doorlopen als er eventueel bouwplannen en vergunningen nodig zijn. Het opstellen van een definitief beplantingsplan of het inschakelen van een bouwarchitect blijft voor eigen rekening van de erfhouders. Het benodigde plantgoed wordt door de Stadserven aangekocht.

5T8A7134 Bomen kap KE.klein

Lees meer...
 
Impact aan de slag met nieuw snoeiregime
Het onderhoudswerk zal de komende drie jaar wederom worden uitgevoerd door medewerkers van Impact. Dat is de uitkomst van een aanbestedingsronde die eind 2015 is uitgeschreven door de Stadserven. De eigenaar en beheerder van het Kampereiland en omstreken is sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfbeplanting. Het groenbedrijf van Impact was de afgelopen jaren ook al actief betrokken bij de uitvoering van het werk.

Lees meer...
 
Kampereiland boert goed, alertheid blijft geboden
De melkveehouders van het Kampereiland vonden de laatste tien jaar qua economische prestaties aansluiting bij het landelijke gemiddelde. Alertheid blijft echter geboden: de schaalvergroting van de bedrijven blijft immers achter en potentiële stoppers boeren vaak noodgedwongen langer door. Ook de financiering van investeringen blijft een probleem. Omdat ze geen grond als onderpand hebben, betalen pachtbedrijven namelijk  hogere rentes en krijgen ze een kortere verplichte aflossingstermijn.

Volgens Stadserven-directeur Michiel de Koe is het verstandig te blijven investeren in structuurversterking van de lokale landbouwsector.  "De Stadserven ontwikkelt daarom nieuwe plannen en instrumenten voor een gezonde agrarische sector. "
cbs-grafiek
Lees meer...
 
Plastic soep spoelt aan in de Pijperstaart
Een enorme massa plastic en troep is op 12 maart verwijderd langs de boorden van de IJssel. Harold van Norel en 5T8A5242 Schoonmaak actie.kleinFolkert Olthof, beiden rentmeester bij de Stadserven, trokken er op uit om samen met tal van vrijwilligers de jaarlijkse schoonmaakdag in Kampen weer tot een succes te maken. Dat deden zij in gezelschap van Kor van Dijk (voorzitter van de Pachtersbond Kampereiland) en Wim van Werven, voorzitter van de Wildbeheereenheid Kampen (WBE). De WBE is traditioneel coördinator van de schoonmaakdag.

Tientallen vrijwilligers namen deel aan de schoonmaakdag. Een groep met kinderen ging naar het Keteleiland en in het Kamper stadspark deden vrijwilligers namens de wijkvereniging Binnenstad mee. Na de koffie en een briefing gingen zij, gewapend met de oude, bekende rode vuilniszakken van de gemeente Kampen,  in groepjes op pad om elk een eigen route te lopen. 
Lees meer...
 
Kampereiland oogt verzorgder met nieuw snoeiregime
De erven en singels op de Kampereilanden komen er verzorgder bij te liggen nu de Stadserven een nieuw snoeiregime snoeionderhoudheeft ingesteld voor het gebied. Voorheen werd de erfbeplanting in het hele gebied eens in de drie jaar drastisch gesnoeid. De erven op de Kampereilanden konden er daardoor na de eerste snoeibeurt nog wel eens kaal bij liggen, terwijl de begroeiing soms wel erg weelderig was aan het eind van de periode. Voortaan worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op basis van een onderhoudsplan met de insteek om de snoeiwerkzaamheden meer verspreid uit te voeren. De verwachting is dat de erven er dus over de gehele linie groener en netter bijliggen.  Ook de fauna in het gebied profiteert van de nieuwe aanpak. Veel dieren houden zich immers schuil onder de begroeiing.

Het onderhoudswerk zal de komende drie jaar wederom worden uitgevoerd door medewerkers van Impact. Dat is de uitkomst van een aanbestedingsronde die eind 2015 is uitgeschreven door de Stadserven. De eigenaar en beheerder van het Kampereiland en omstreken is sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfbeplanting. Het groenbedrijf van Impact was de afgelopen jaren ook al actief betrokken bij de uitvoering van het werk.

De uit te voeren werkzaamheden omvatten de beplanting die onder de bepalingen van de opstalvoorwaarden vallen, met uitzondering van tuinen en hoogstamboomgaarden. Ook de bomen langs wegen en bermen worden niet binnen het contract met Impact verzorgd, aangezien dit een verantwoordelijkheid is van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen.

Impact start de werkzaamheden op de Melm en zal tot 15 maart zoveel mogelijk werkzaamheden op basis van het onderhoudsplan uitvoeren. Daarna kunnen de hoveniers er op basis van de flora- en faunawetgeving tot het najaar weinig meer doen.
 
Boek ‘Uit rivier en zee geboren’ feestelijk gepresenteerd
Op woensdag 2 december is het boek 'Uit rivier en zee geboren' van Geuje van de Linde gepresenteerd in de museumboerderij. De oudste opstalhouder Teun Vogel en de jongste pachter Wouter Steenbeek kregen na burgemeester Bord Koelewijn het eerste exemplaar uitgereikt door de Stadserven. De Stadserven is naast de Vereniging Streekbelangen Kampereiland een van de financiers die realisatie van het waardevolle werk mogelijk maakte. De Stadserven hoopt dat het boek bijdraagt aan het ontdekken van het Kampereiland als ‘schat’ van het verleden. De contracthouders van de Stadserven ontvangen ‘Uit rivier en zee geboren’ gratis als geschenk van de verpachter/eigenaar aan de pachters en opstalhouders.  Zij ontvingen daartoe onlangs een afhaalbon.

Het boek ‘Uit rivier en zee geboren, Honderd erven op het Kampereiland 1364-2014’ is onder andere te koop in de
Geuje v.d. Lindemuseumboerderij Kampereiland, bij Readshop Plantage Bos in Kampen en bij Boekhandel Waanders inde Broeren, Zwolle. Door: Geuje van der Linde, m.m.v. Kay-leigh de Weerdt. Uitgever: IJsselacademie. ISBN: 9789066972391, Prijs: € 37,50


Lees meer...
 
Michiel de Koe nieuwe directeur de Stadserven

Na dertien intensieve jaren vertrekt directeur Martin Visscher
als directeur van de Stadserven. Michiel de MichielKoe volgt hem per 1 januari 2016 op. De 48-jarige De Koe is net als Visscher mede-eigenaar van Noorderstaete rentmeesters, dat momenteel uitvoering geeft aan het beheer door de Stadserven, eigenaar en verpachter van het Kampereiland.

Op de achtergrond heeft hij al een tijdje zich ingelezen en warm gelopen en nu staat De Koe klaar om voor het Kampereiland aan de slag te gaan. Zijn nieuwe job is hem op het lijf geschreven. Agrarisch ondernemerschap, natuur en landschap gaan op het Kampereiland immers hand in hand en wat dat betreft kan De Koe terugvallen op een rijke ervaring. Zo was de nieuwe leidsman voorheen medewerker bij de Christelijke Boer- en Tuindersbond en coördinator Agrarisch Natuurbeheer. Inmiddels is De Koe bijna twintig jaar actief in de
rentmeesterwereld.
Naast zijn werk is hij penningmeester van natuurbeschermingsvereniging
It Fryske Gea.

Martin

Terugblik met Martin Visscher:

Van 400 dossiers in dozen naar een professioneel pachtbedrijf
 

Met pijn in het hart zegt Martin Visscher vaarwel aan het Kampereiland en de Kampereilanders.  Maar tegelijk volgt hij ook zijn hart bij het vormgeven aan zijn eigen toekomst. Visscher verruilt namelijk zijn functie als directeur bij de Stadserven voor een (deeltijd)baan als relatiemanager institutionele donoren bij ZOA Refugee Care. De stichting ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurrampen. In vijftien landen biedt ZOA hen hulp, hoop en herstel. 
 

Lees meer...
 
Column "2015: het jaar van de bodem"
Door Kor van Dijk*

2015 is uitgeroepen tot jaar van de bodem. We schenken dus extra aandacht aan de bodem, waar we jaarlijks onze productie van voer proberen te halen. Door de toename van het aantal koeien op onze bedrijven wordt de productie van ruwvoer steeds belangrijker. Binnen de studiegroepen Kringlooplandbouw wordt hieraan aandacht besteed. De studiegroepen zijn ontstaan uit de vraag van de pachters om aandacht te besteden aan bodem en water, twee elementen  die belangrijk zijn voor de benutting van de gronden die wij pachten.

foto bij column Kor van Dijk
Het is dan ook wenselijk om goed na te denken over de drooglegging van onze percelen. Het waterschap is nu bezig met het opnieuw monitoren van het waterpeil op het Kampereiland. Het is belangrijk om voor jezelf als individu en als groep pachters in het zelfde peilgebied te  overleggen wat voor jouw percelen of jullie gebied het optimale waterpeil is. Nu kun je er invloed op uitoefenen. Is de waterafvoer bijvoorbeeld voldoende? We hebben immers recent te maken met veel neerslag in korte tijd.

Aandacht voor onze bodem is de laatste jaren een hot item. Zelf doe ik al 9 jaar mee aan een project duurzame akkerbouw. Het begon met ongeveer 50 collega s in de provincie Flevoland en inmiddels is dit project opgeschaald naar zo’n 350 akkerbouwers in het hele land. Moet je op je 55-ste nog het kunstje van akkerbouwen nog leren? Nou, je bent nooit te oud om nieuwe ideeën op te doen.  Door dit project, waar bodemkwaliteit en bodemleven als belangrijkste thema’s worden gezien, heb ik meer aandacht voor organische stofvoorziening . Ook besteed ik nu nog meer aandacht aan de vraag  hoe en wanneer ik werkzaamheden op het land ga uitvoeren. Dit heeft geleid tot een betere vruchtbaarheid van mijn bodem en tot hogere opbrengsten van mijn gewassen met een betere kwaliteit.

Met het oprichten van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta is er opnieuw ruimte voor projecten als kringlooplandbouw. Als er nieuw aanbod komt van projecten die voor jouw bedrijf een meerwaarde kunnen zijn, doe er dan aan mee. Je bent tenslotte  nooit te oud om nieuwe ideeën op te doen.

* (Kor van Dijk heeft een akkerbouwbedrijf in het Rechterveld en is voorzitter van de Pachtersbond Kampereiland)Kor van Dijk

 
Onderhoud uiterwaarden IJssel neemt aanvang

In opdracht van Rijkswaterstaat is de Combinatie Courant onlangs gestart met de uitvoering van het programma Stroomlijn. Het gaat om het onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden van de IJssel. Ook in het stroomgebied langs het Kampereiland gaat Courant aan de slag. Het betreft de Uiterwaarden ter hoogte van het haventje aan de Kattewaardweg en het gebied nabij het Gat van Sevenigingen.

Fotos stroomlijn

Onder andere door toenemende neerslag  krijgen we steeds vaker te maken met hoogwater. Een goede doorstroming van het water is daarom essentieel. Een overdaad aan begroeiing in de uiterwaarden belemmert die doorstroming, waardoor het waterpeil nog hoger kan oplopen en het overstromingsrisico toeneemt. Daarom worden in de periode tot eind 2016 begroeiing en ophopend vuil verwijderd op die plekken waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt, de zogeheten ‘stroombaan’. Soms volstaat alleen het weghalen van lage begroeiing of de onderste takken van bomen. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met beschermde dieren en planten, zoals bevers, broedvogels en monumentale bomen.

Informatie
Courant heeft over de uitvoering van het werk tal van afspraken gemaakt met de Stadserven als eigenaar en beheerder van het gebied, en met pachters die in de uiterwaarden actief zijn. Omwonenden worden door Courant geïnformeerd over de geplande activiteiten. Wie meer wil weten over het programma Stroomlijn kan de internetsite van Rijkswaterstaat raadplegen: www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn. Voor vragen over de uitvoering van werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Courant via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . 
Kringloopcertificaten tonen goede resultaten
uitreiking certificaat 19 augustus 2015De deelnemers aan de studiegroepen Kringlooplandbouw van het stimuleringsproject Weidse Waarden, zijn op 19 augustus in het zonnetje gezet.  Tijdens de Demodag Graslandmanagement ontvingen zij  uit handen van de directeur van de Stadserven, Martin Visscher, hun kringloopcertificaat. Met dit certificaat worden de resultaten in beeld gebracht die de individuele kringloopboeren op hun bedrijf boeken, bijvoorbeeld als het gaat om biodiversiteit en de kwaliteit van bodem, lucht en water.

Voor een flink aantal melkveehouders was het de tweede keer dat zij een kringloopcertificaat ontvingen. Uit de behaalde scores bleek dat zij op diverse terreinen al flinke vorderingen hebben gemaakt. Veel van hen hebben heel concrete inzichten opgedaan om verbeteringen aan te brengen in hun bedrijfsvoering. Dat varieert van kruidenrijkere percelen tot betere bemestingsniveaus en veranderde maaimomenten.

De demodag vond plaats bij Mechanisatiebedrijf Landbouwsluis in Kamperzeedijk en was een groot succes. De organisatie gebruikte de demodag als aftrap van het project Uitdagend boeren in een vitaal landschap waar alle veehouders binnen de begrenzing van de onlangs opgerichte Gebiedscooperatie IJsseldelta aan mee kunnen doen.  Nu het project Weidse Waarden is afgerond, worden de studiegroepen Kringlooplandbouw voortgezet onder de noemer van de gebiedscoöperatie.

Duurzame bedrijfsvoering
Binnen de studiegroepen Kringlooplandbouw gaan agrariërs nadrukkelijk aan de slag met versterking van de bedrijfsefficiency en de biodiversiteit op het bedrijf, inclusief het zo goed mogelijk sluitend krijgen van de mineralenkringloop. Dit leidt tot een duurzame bedrijfsvoering die de boer de kans geeft om een betere prijs te krijgen voor (nieuwe) producten en diensten. De studiegroepen van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta gaan daarmee verder dan het leren invullen en werken aan de hand van de kringloopwijzer. 
 
 

Inmiddels hebben zich meer dan 60 agrariërs in de IJsseldelta zich hiervoor aangemeld. Inschrijven is nog steeds mogelijk via Erik Smale (
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Meer weten over de studiegroepen Kringlooplandbouw? Download dan hier de nieuwe brochure.

 


 
Regionale politici op werkbezoek
Op uitnodiging van de Stadserven brachten een dertigtal waterschapbestuurders, raadsleden en statenleden op vrijdag 11 september een werkbezoek aan het Kampereiland. De gasten werden o.a. door de directeur van de Stadserven Martin Visscher hartelijk ontvangen in Ontmoetingscentrum Ons Erf. Daar was een heuse beursvloer ingericht door maar liefst negen organisaties die in het gebied actief zijn. Vervolgens ging het gezelschap in groepen op excursie met als thema’s  waterbestendig bouwen, kringlooplandbouw en de natuurbeleving in de IJsselmonding.

foto excursie bij Knol

Lees meer...
 
Samenwerken aan een vruchtbare IJsseldelta
De provincie Overijssel wil de uitdagingen op het platteland met minder geld toch doelgericht aangaan. Daarom is het de bedoeling om voortaan veel meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit het gebied zelf. Agrarisch ondernemers op het Kampereiland die dat nog niet doen, worden uitgedaagd om ook aan de slag te gaan met kringlooplandbouw en met het experimenteren met nieuwe melkstromen.

Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van landbouw, voedsel, toerisme, recreatie, zorg, energie, natuur en landschap. Binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta wordt hieraan gewerkt onder de noemer ‘Samenwerken aan een vruchtbare IJsseldelta’. De aanpak die de laatste twee jaar binnen het stimuleringsproject Weidse Waarden is gekozen, geldt als een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast ligt het initiatief vooral bij ondernemers, belangenorganisaties en beheerders in het gebied zelf. De plannen komen dus bottom up tot stand en iedereen kan zelf beslissen om mee te denken en mee te experimenteren.

Momenteel worden toekomstplannen bedacht rondom drie thema’s:

1. Toerisme & Recreatie
2. Duurzame energie
3. Agro, Food, Natuur & Landschap

Voor de ondernemers van het Kampereiland trekt vooral het 3e thema de aandacht. Er wordt gewerkt aan een businesscase die melkveehouders een verhoogd rendement moet bieden. Dit kan ten eerste door met gebruik van de kringloopwijzer efficiënter te gaan werken en te komen tot een betere bodemconditie en voeroptimalisatie (herfundering). Inmiddels worden ook buiten het Kampereiland, dus in de hele regio IJsseldelta, studiegroepen geformeerd die met kringlooplandbouw aan de slag gaan. Indien u mee wenst te doen kunt u zich hiervoor aanmelden bij Erik Smale van Boerenverstand via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Ten tweede is er aandacht voor het tot meerwaarde brengen van grotere melkstromen. Momenteel wordt in twee sporen gedacht, namelijk de grootschalige productie van exportgerichte kwaliteitsmelk (via melkpoeder) en de meer kleinschalige productie van al dan niet biologische streekzuivel. Inmiddels hebben zich diverse agrariërs hiervoor gemeld. U kunt zich via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. nog aanmelden om hierin deel te nemen. U kunt dan met elkaar een aantal initiatieven gezamenlijk oppakken, ondersteund door gebiedscoaches (ondernemers vanuit het gebied) en een klein team van specialisten. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld om dit proces te ondersteunen.

 
Afronding werkzaamheden Noorddiep
De werkzaamheden aan de oevers en rietkragen van het Noorddiep zullen deze winter worden afgerond. Aan de Noordzijde van het witte foto Noorddiepbruggetje bij de Kattewaardweg worden enkele bomen verwijderd, wat bijdraagt aan het rietherstel. Tevens wordt ook op deze plek een natuurvriendelijke beschoeiing gerealiseerd.

De ingreep is afgestemd met het bestuur van Hengelaarsvereniging Ons Vermaak. Aangezien op deze plek vele vissers actief zijn is ook aan voorzieningen voor hen gedacht. Een aantal nieuwe vissteigers biedt straks alle ruimte om optimaal de visserijsport te kunnen bedrijven.

Het herstel en langjarig beheer van de oevers van het Noorddiep is mogelijk gemaakt met bijdragen door het Nationaal Landschap IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+. Ook de Stadserven droeg als eigenaar bij aan het project. 

 
Gunstig investeren in waterbestendig en duurzaam bouwen
Tegen gunstige voorwaarden kunnen investeren in waterbestendige bouw en duurzaamheid: de Stadserven is in gesprek met onder andere banken en het Nationaal Groenfonds om hiertoe een gezamenlijk programma inclusief financieringsarrangement te ontwikkelen. 

"In het kader van Weidse Waarden zijn in het verleden tal van duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd", zegt Martin Visscher, directeur van de Stadserven. "We denken samen met andere partijen mee om tot een arrangement komen waarin zulke maatregelen, variërend van duurzame stallen tot emissiebeperkingen en zonnepanelen, aantrekkelijker zijn te financieren. Dat kan bijvoorbeeld via aantrekkelijke rentes en langere terugbetalingstijden. Het ligt voor de hand om hiervoor  aansluiting te zoeken bij het initiatief van Kampen en Zwartewaterland ter bevordering van het waterbestendig bouwen."

De komende jaren vinden in het kader van de waterveiligheid in de IJsseldelta forse ingrepen plaats. Het overstromingsrisico voor het foto bij waterbestendig bouwenKampereiland en de buitendijkse gebieden ten Westen van Genemuiden wordt daarbij verlaagd van 1:200 naar 1 op de 500 jaar. Daarmee kunnen sommige polders in dit gebied bij hoogwater nog steeds vollopen (en dat is ook de bedoeling van het waterschap) om te zorgen dat de bewoners in de steden droge voeten kunnen houden. In opdracht van de gemeenten Kampen en Zwartewaterland onderzoekt Bureau Bloc nu, hoe bewoners en ondernemers van deze buiten de primaire waterkering gelegen gebieden zich kunnen wapenen tegen het water. Het project Waterveilig Bouwen heeft als doel hen te stimuleren en in staat te stellen hun opstallen veilig te stellen. Te denken valt aan aloude maatregelen als het aanleggen van een dijkje rondom percelen, het bouwen op een terp of het plaatsen van dure en kwetsbare apparatuur op een verhoogde plek in stallen.

Verantwoordelijkheid
Niet alleen voor de ondernemers en bewoners zelf, maar ook voor overheden en investeerders is het van belang dat de maatschappelijke schade bij overstromingen beperkt blijft. Daarom vindt Visscher het belangrijk dat alle partijen meedenken om schade te voorkomen. Vanuit die redenatie is de Stadserven als eigenaar en beheerder van het gebied gevraagd om mee te denken. "Die verantwoordelijkheid nemen we graag, maar we zien ook ‘meekoppelkansen’, door in de gesprekken met financiers ook duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen. Het gaat immers om forse investeringen en dan is het verstandig om gelijk extra maatregelen te nemen op het gebied van milieu en energie", aldus Visscher. Het gaat hierbij overigens om duurzaamheidsmaatregelen die bovenop de wettelijk verplichte investeringen komen.

Over het nieuwe financieringsarrangement hebben de afgelopen weken al een tweetal informatiesessies plaatsgevonden in ontmoetingscentrum Ons Erf. Bewoners en ondernemers in het gebied zijn hiervoor uitgenodigd.

 
Gedeputeerden maken kennis met de kopgroep
De Overijsselse gedeputeerden Eddy van Hijum en Ineke Bakker hebben in december kennis genomen van de planvorming ‘Uitdagend boeren in een vitaal landschap’. Samen met de landbouwsector wordt gezocht naar een model om de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta te versterken en tegelijk perspectief te bieden voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Dit is een van de thema’s die onderzocht wordt door de kopgroep die de Transitie Nationaal Landschap voorbereid.
van Hijum
      foto mevrouw Bakker

Deze kopgroep is begin vorig jaar ingesteld door de Advies- en Initiatiefraad (AIR). De provinciebestuurders toonden zich tijdens een bezoek aan het Genemuidense melkveebedrijf van Henk Selles, tevens voorzitter van deze kopgroep, onder de indruk van de voortgang binnen het thema Agro & Food, Natuur & Landschap. De Stadserven is hierbij nauw betrokken. Het is de bedoeling om de route door te zetten, die met het in november geëindigde stimuleringsproject Weidse Waarden is ingezet. Niet alleen het Kampereiland, maar ook de polder Mastenbroek zal daarvan profijt hebben. Verbreding, verdieping en herfundering van de bedrijfsvorming vormen straks de pijlers voor een succesvolle ontwikkeling van de agrarische sector in de IJsseldelta. Ook de pachtersraad van de Stadserven is inmiddels over de ontwikkelingen bijgepraat.

Naam en faam

Tal van ondernemers zijn inmiddels op deze rijdende trein gesprongen en aan de slag gegaan om van verbreding, verdieping en herfundering een succes te maken. In 2015 zullen zoveel mogelijk boeren, overheden, consumenten en natuur beherende organisaties worden geënthousiasmeerd om mee te doen met dit initiatief. Het streven is dat het Nationaal Landschap IJsseldelta in 2020 naam en faam heeft opgebouwd als een gebied waar een buitengewoon innovatieve, duurzame en economisch krachtige, agrarische sector is ontwikkeld.

 
Publiciteit rond activiteiten en evenementen
De Stadserven hecht grote waarde aan een sterke promotie van het Kampereiland. Het afgelopen jaar heeft de Stadserven daarom overleg gevoerd met IJsseldeltamarketing om informatie over het Kampereiland nog beter te ontsluiten. IJsseldeltamarketing verzorgt onder andere de regiopromotie via de website www.ontdekdeijsseldelta.nlAfgesproken is dat evenementen en activiteiten op het Kampereiland via deze ‘vvv-site’ actief gecommuniceerd kunnen worden. Dit betekent voor u of uw organisatie dat uw evenement kosteloos op de agenda van IJsseldeltamarketing kan worden geplaatst.

Indien u van deze service gebruik wenst te maken, kunt u relevante informatie mailen naar Pascal Jacobs via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .  Hij zal deze informatie doorspelen en kan tevens  zorgen dat de informatie wordt meegenomen op www.hetkampereiland.nl en de sociale media van het Kampereiland (www.facebook.com/HetKampereiland en Twitter @hetkampereiland).

Belangrijk is dat uw bericht zo vroeg mogelijk, liefst één maand van tevoren (of zoveel eerder), wordt doorgegeven. Zorg voor een korte en bondige omschrijving met contactgegevens voor deelnemers en indien mogelijk ook de nodige fotografie of logo’s in lage resolutie. Naast periodieke,  kunnen ook doorlopende evenementen en activiteiten onder de aandacht worden gebracht. Denk hierbij aan doorlopende exposities, wekelijkse workshops, rondleidingen, etc.

Evenementenkalender
De verantwoordelijkheid voor de informatie op www.ontdekdeijsseldelta.nl 
ligt uiteindelijk bij IJsseldeltamarketing. Garantie op plaatsing kunnen we als de Stadserven dus niet geven, maar we zullen ons er wel maximaal voor inspannen dat de informatie door de redactie van IJsseldeltamarketing zo veel en zo goed mogelijk wordt overgenomen. Tevens zullen we naast plaatsing in de evenementenkalender van IJsseldeltamarketing uw evenement ook vermelden op de eigen (sociale) media van het Kampereiland.

Overigens mogen evenementen altijd gratis door u direct aan IJsseldeltamarketing worden doorgegeven via: http://www.ontdekdeijsseldelta.nl/nl/agenda/additem,true of mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
Kopgroep IJsseldelta op stoom
Kampereiland nieuwsbrief sept. 2014Overheden hebben minder geld voor onder andere gebiedsontwikkeling. Dat geldt ook voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. Volgens de ongeveer 30 in de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta verenigde organisaties, moet gebiedsontwikkeling doorgaan. Daarvoor is een nieuw financierings- en organisatiemodel nodig. Afgelopen winter gaven zij een kopgroep opdracht zo’n model te ontwikkelen. Die groep is flink op stoom. In 2016 moet de nieuwe structuur operationeel zijn. De Stadserven neemt deel in de kopgroep en is een van de trekkers in het proces.  

Lees meer...
 
Einde in zicht herstelwerk Noorddiep

De werkzaamheden aan het Noorddiep op het Kampereiland zijn grotendeels afgerond. Om dat te markeren plaatste wethouder Veldhoen van de gemeente Kampen, op uitnodiging van de Stadserven, op woensdag 9 april een loopplank voor de ottervoorziening onder de Frieseweg. Veldhoen plaatst loopplank

Eind 2013 werd in opdracht van de Stadserven begonnen met het herstel van oevers en rietkragen langs deze voormalige IJsselaftakking. Het herstel en langjarig beheer is mogelijk gemaakt met bijdragen door het Nationaal Landschap IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+. Ook de Stadserven droeg als eigenaar bij aan het project. 

Lees meer...
 
Kampereilandrubriek De Brug

Elke derde dinsdag in de maand plaatst de Stadserven in Weekblad De Brug een rubriek over het Kampereiland. De rubriek verhaalt over alle meer of minder bekende feiten en ontwikkelingen op het Kampereiland, daarbij nauwlettend de balans in de gaten houdend tussen de drie pijlers landbouw, natuur en landschap. Met deze rubriek wil de Stadserven het Kampereiland in beeld brengen en een brug slaan tussen de belevingswerelden stad en platteland.

Klik hieronder voor een weergave van de rubriek.

Het Kampereiland in 2016: 

- december
- november
- oktober
- september
- juli
- juni
- mei
- maart
- februari
- januari


Lees meer...
 


Flashworks vormgeving en webdesign _