Beleidsvisie Kampereiland gepresenteerd
De beleidsvisie Kampereiland is op 7 februari gepresenteerd aan de politiek. Dat gebeurde door beleidsadviseur Roelof Balk in een goedgevulde raadzaal te Kampen.

IMG 6472.klein
De raadsleden en de vele op de publiekstribune aanwezige pachters werden vakkundig langs de hoofdlijnen van het nieuw te vormen Stadservenbeleid geloodst. Doelstelling daarvan is te voorkomen dat de melkveehouders op Kampereiland verder achterop raken bij hun collega’s elders in Nederland. Een stagnerende grondmobiliteit en pachtafhankelijkheid liggen daaraan ten grondslag. Dit bleek eerder uit onderzoek onder leiding van Ron Methorst van Aeres Hogeschool. Met een nieuw structuurbeleid, modern pachtbeleid en het faciliteren van bedrijfsontwikkeling, wil de Stadserven een proces van agrarische structuurversterking in gang zetten.


Het nieuwe structuurbeleid regelt het vrijmaken van pachtgrond en de toedeling aan de zittende pachters. De Stadserven wil pachters hierbij vooral zekerheden en kansen bieden. Daarom krijgen agrarische ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen of verplaatsen een vergoeding bij pachtontbinding. Stoppende pachters die op hun erf willen blijven wonen, hoeven niet ‘ineens af te rekenen’ doordat de bestemming van hun huis verandert van ‘agrarisch’ naar burgerwoning. Uitgifte van vrijkomende gronden geschiedt in erfpacht tegen een marktconforme prijs. Momenteel worden de gronden voornamelijk regulier verpacht.

ErfpachtIMG 6493.klein

Kern van het moderne pachtbeleid, het tweede onderdeel, is de introductie van erfpacht. Erfpacht is een zakelijk recht. Belangrijke voordelen ten opzichte van reguliere pacht zijn dat de erfpacht kan worden overgedragen en met hypotheek kan worden bezwaard. Erfpacht dient niet alleen de wens tot schaalvergroting en structuurverbetering van de ‘blijvers’, maar vormt ook het vermogen dat zowel ‘blijvers’ als ‘wijkers’ nodig hebben.

Faciliteren

Het faciliteren van bedrijfsontwikkeling is het derde beleidskader waarmee de Stadserven de agrarische structuurversterking wil stimuleren. Te denken valt aan flankerend beleid gericht op verbreding, verduurzaming, verdieping, natuur inclusieve landbouw, etc. In het kader van de Weidse Waarden en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta is daar veel ervaring mee opgedaan. Verder kunnen pachters een beroep doen op POP3-subsidies zoals Innovatie landbouw, de Jonge boeren regeling, Natuurpact en Leader (leefbaarheid platteland). De Stadserven wil de pachters faciliteren bij het opstellen en indienen van aanvragen.


 


Flashworks vormgeving en webdesign _