Review Cees Veerman
veerman"De Stadserven is genereus en oprecht ambitieus"

Om ‘op zeker te gaan’ heeft de gemeente Kampen voormalig landbouwminister Cees Veerman gevraagd een review te schrijven op de beleidsvisie. Daar was hij graag toe bereid. Veerman, die naast zijn consultancy nog steeds ‘boert’, toont zich opvallend enthousiast over het werk wat tot nu toe is verzet.

In zijn review stelt Veerman, dat de Stadserven grote betrokkenheid laat zien met de inrichting van het gebied en degenen die daar hun bedrijven uitoefenen. Hij stelt vast dat de visie is ‘doordesemd met de oprechte ambitie om redelijk en billijk recht te doen aan alle belangen die bij de vraag naar de toekomst van dit gebied aan de orde zijn’. Tevens onderstreept hij de noodzakelijkheid van verandering. "Het aannemen van de bestaande situatie van reguliere pacht, waarbij een andere pachtprijssystematiek gehanteerd zou worden, is geen realistisch uitgangspunt van bedrijfsontwikkeling voor nieuwe generaties."
Er moet volgens Veerman dus iets gebeuren en daartoe ziet hij schaalvergroting als een ‘onvermijdelijke noodzaak’: "Essentieel voor schaalvergroting is een verhoging van de grondmobiliteit. De voorgestelde oplossing van het overgaan van pacht naar erfpacht zal daar mijns inziens betekenend aan bijdragen. Het concrete voorstel om de pachters aan te bieden hun pachtrecht vrijwillig om te zetten zonder inkoop, in een 30-jarig erfpachtrecht op basis van een canon die gelijk is aan de huidige pachtprijs, beoordeel ik als passend en in zekere zin genereus."

Kanttekening
Maar Veerman plaatst ook een belangrijke kanttekening: "de situatie van de erfpachter aan het einde van de contractperiode moet duidelijk zijn. De condities voor verlening zijn bijvoorbeeld nog onvoldoende duidelijk." Mede in dat licht vindt hij het verstandig de visie nog verder door te rekenen.

Hart
"Maar in de kern is het compleet, realistisch en doordacht", zie hij tijdens de informatieavond. "De vraag wat vervolgens verstandig is, de keuze of je verder gaat onder reguliere pacht of erfpacht, of je stopt, uitbreidt of nevenactiviteiten gaat starten, die keuze is nu aan de boer als ondernemer. Ook de jonge boeren moeten daarop worden aangesproken, in de trots van hun ondernemerschap. In die zin zeg ik, als boer is deze visie is uit mijn hart geschreven."

 


Flashworks vormgeving en webdesign _